Αρχική σελίδα » Σκοπός- Καταστατικό

Σκοποί του Σώματος

  1. Η μελέτη των αφορώντων εις την Ανώτατην Εκπαίδευσιν και εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ζητημάτων , ιδία δε εις την εμπρέπουσαν αναμόρφωσιν της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και εις την μεταρρύθμισιν της οργανώσεως των Α.Ε.Ι.
  2. Η επί των ανωτέρω θεμάτων έκφρασις γνώμης προς την Κυβέρνησιν και τα Α.Ε.Ι., ως και η παροχή πάσης φύσεως συνδρομής εις την πραγμάτωσιν των σκοπών της Πανεπιστημιακής Παιδείας.
  3. Η συμβολή και αξιοποίησις των μελών του Σώματος εις τα αφορώντα εις την Ανωτάτην Παιδείαν θέματα και την λειτουργίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καταστατικόν του 'Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών'

Oλόκληρο το κείμενο του Kαταστατικού του Σώματος σε μορφή pdf εδώ.